หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
แสดงข้อมูลหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
ที่ ชื่อ-สกุล ปี พิมพ์