หมายเหตุ

ภาคเรียนที่ 1 คือข้อมูล ณ 10 มิถุนายน
ภาคเรียนที่ 2 คือข้อมูล ณ 10 พฤศจิกายน
ข้อมูลโรงเรียนในสังกัด ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา
ขนาดโรงเรียน จำนวน ร้อยละ
   โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ
   โรงเรียนขนาดใหญ่
   โรงเรียนขนาดกลาง
   โรงเรียนขนาดเล็ก
รวม
แสดงแผนที่โรงเรียนในสังกัด ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา

แสดงจำนวนนักเรียน ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา
ที่ โรงเรียน ขนาด ครูและบุคลากร จำนวนนักเรียน
ผอ. รอง ผอ. ครู ครูผู้ช่วย รวม ม.ต้น ม.ปลาย รวม
รวม